Ouderbijdrage- en schenking

Ouderbijdrage

De school kan ouders/verzorgers vragen om mee te betalen aan bepaalde voorzieningen en activiteiten die aanvullend zijn op het normale lesprogramma. Dit wordt de ’vrijwillige ouderbijdrage’ genoemd. Deze ouderbijdrage is inderdaad vrijwillig. Jullie kunnen kiezen om bijdrage wel of niet te betalen. Wanneer er niet wordt voldaan aan de bijdrage zal de leerling niet worden uitgesloten van bepaalde voorzieningen en activiteiten. We hopen dat we vanuit de solidariteitsgedachte activiteiten, die typisch zijn voor Vrijeschool Parkstad, mogelijk kunnen maken.

 

Vrijeschool Parkstad vraagt de ouders/verzorgers om een vrijwillige ouderbijdrage te betalen:

  • € 100,- voor het eerste kind
  • Voor elk volgend kind € 85,-.

De ouderbijdrage wordt voor de volgende doelen ingezet:

  • Het gym t-shirt
  • Vieringen en excursies
  • Werkweek en biografiereis

De hoogte en de wijze van besteding van de ouderbijdrage is met instemming van het ouderdeel van de medezeggenschapsraad tot stand gekomen. Jullie ontvangen in het nieuwe schooljaar, via de afdeling financiën, een mail met een betaalverzoek (link) om dit bedrag te betalen. Het is mogelijk het bedrag in termijnen te betalen. Contante betaling van de ouderbijdrage is niet mogelijk.

Ouderschenking VVL

De vrijwillige ouderschenking van de VVL (Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Limburg) wordt grotendeels ingezet om extra formatie te bekostigen. De lessen in kunstvakken worden grotendeels gegeven in halve lesgroepen, deze meerkosten worden met deze gelden betaald. Verder gebruikt de vrijeschool allerlei materialen die extra geld kosten, zoals periodeschriften, kaften om schriften te maken en andere benodigdheden voor de kunstvakken. Ook dit wordt betaald vanuit de gelden van de ouderschenking.

Stichting Vrienden van Vrijeschoolonderwijs Limburg (VVL)

Zonder de VVL geen vrijeschoolonderwijs in Zuid-Limburg!

Een boute uitspraak, maar het is wel de realiteit: (het bestuur van) de VVL was de initiatiefnemer van Vrijeschool Parkstad die in 2014 van start is gegaan. En in Maastricht was de (voorloper) van de VVL de oprichter van het Bernard Lievegoed College (BLC) voor vrijeschoolonderwijs.

Bewaakster van de vrijeschoolse identiteit.

De VVL speelt een belangrijke rol in het bewaken van de vrijeschoolse identiteit van de VSP. De meeste andere vrijescholen in ons land vallen onder een stichting die enkel vrijeschoolonderwijs aanbiedt. Daar is in de statuten vastgelegd dat het onderwijs gegeven dient te worden op basis van de vrijeschoolse pedagogische grondslagen en het bestuur en directie van die scholen worden gevormd door mensen die kennis hebben van en ervaring met vrijeschoolonderwijs. Dat biedt garantie en houvast voor de ouders/ verzorgers, docenten en leerlingen.

Bij de VSP is dat anders: die valt onder Stichting LVO, een zogenaamde samengestelde schoolstichting die verschillende vormen van onderwijs aanbiedt (voornamelijk katholiek en openbaar). In de statuten is verder niets geregeld over vrijeschoolonderwijs en het bestuur van het LVO en de centrale directie LVO-Parkstad hebben geen specifieke ervaring en deskundigheid met vrijeschoolpedagogiek. Nu is ten tijde van het onderbrengen van het BLC onder het LVO in 2005 een convenant tussen het LVO en de VVL gesloten, waarin afspraken zijn gemaakt om te (waar)borgen dat het onderwijs op het BLC vrijeschoolonderwijs is en blijft. Bij de oprichting van de VSP is tussen de besturen van VVL en LVO afgesproken dat het Convenant ook zoveel als mogelijk geldt voor de VSP. Zolang het vrijeschoolonderwijs niet voldoende op een andere wijze ge(waar)borgd is binnen het LVO zelf, is en blijft de VVL noodzakelijk voor het voortbestaan van de VSP en het BLC als vrijescholen.

Inner van ouderschenkingen / bewaakster bestemming van gelden.

Daarnaast speelt de VVL een belangrijke rol in de extra financiering die de VSP nodig heeft om vrijeschoolonderwijs te kunnen verzorgen. De overheidsbekostiging is namelijk niet voldoende om een volwaardig onderwijsprogramma aan te bieden gebaseerd op de vrijeschoolpedagogiek. Dit geldt voor alle vrijescholen in ons land. Het “extra” dat de vrijescholen – en dus ook de VSP – bieden wat nu juist zo kenmerkend is voor deze vorm van onderwijs wordt door de ouders/verzorgers bekostigd middels schenkingen.

In Zuid-Limburg hebben wij ervoor gekozen om de ouderschenkingen via de VVL te laten lopen. Dit omdat zo bewaakt kan worden dat de gelden van de ouders/verzorgers ook daadwerkelijk aan vrijeschoolse activiteiten worden besteed en niet aan de “normale” exploitatie. Bijkomend voordeel voor zowel de ouders/verzorgers als het LVO is dat de VVL een zogenaamde ANBI-status heeft, waardoor de schenkingen voor ouders/verzorgers fiscaal aftrekbaar zijn en het LVO geen schenkingsbelasting hoeft te betalen.

De VVL is een stichting met een bestuur dat gevormd wordt door (oud)ouders. In de statuten is onder andere vastgelegd dat de directie van VSP en de directie van het BLC het recht hebben om een bestuurslid te benoemen. Voor meer informatie over de VVL – en onder andere de gevraagde ouderschenking: www.vrijeschoollimburg.nl

Het vrijeschoolonderwijs staat in de belangstelling en groeide de laatste 10 jaar met 55 % terwijl het totaal aantal leerlingen van alle scholen tezamen in ons land met 15 % is gekrompen. Inmiddels zitten er meer dan 33.000 leerlingen op 129 vrijescholen in het basis- en voortgezet onderwijs. De Vereniging van vrijescholen is de landelijke belangenorganisatie van vrijescholen in Nederland en vertegenwoordigt hen in politieke netwerken en in de onderwijssector alsmede in de internationale vereniging van vrijescholen. Daarnaast werkt de Vereniging aan de uitvoering van haar meerjarenplan 2021-2026. In het schooljaar 2023-2024 is er onder meer aandacht voor de thema’s Onderwijskwaliteit & -ontwikkeling, Diversiteit & toegankelijkheid en Toename aantal vrijeschoolleraren.

Meer weten? Ontwikkelingen zijn te volgen via de website www.vrijescholen.nl, sociale media en onze nieuwsbrief. Aanmelden hiervoor kan via de website. Achtergronden van ons onderwijs zijn te lezen op www.vrijeschoolonderwijs.nl.